Hobby Horgászcentrum Pécs Rubel horgásztáskák Horgász nagykereskedésHobby Horgászcentrum Pécs Rubel horgásztáskák Horgász nagykereskedés

Üdvözöljük webáruházunkban!

0

Üzletszabályzat

Megrendelésének leadásával Ön a Webshopom webshop vásárlója lesz.
Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat:

Az eladó:
Rubel és Társa Kft.
7627 Pécs, Puskin tér 13
Cég adószáma: 12958618-2-02
Cégjegyzékszám:02-09-068457

Céget regisztráló hatóság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság 

Adatkezelés nyilvántartási száma:NAIH-92025/2015.
Telefonszám: +36-72-314-773

webshop@hobbyhorgaszcentrum.hu

info@hobbyhorgaszcentrum.hu

 Táhely-szolgáltató adatai:

Web-Server Kft

Magyarország 4025 Debrecen

Pásti u.2.I./5

info@web-server.hu

 

Szerződés tárgya:

A szerződés tárgya a Webshopom webshop internetes áruházában található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon tudhatja meg, bizonyos cikkeknél lehetősége van több kép megtekintésére is. A termékekkel kapcsolatos kérdéseiket feltehetik info@hobbyhorgaszcentrum címen vagy telefonon +36-72-314-773 az üzlet nyitvatartási idejében. Az aktuális nyitvatartásunkrólfelvilágosítást kérhet e-mailban, vagy  a telefonos elérhetőségeinkben.

A szerződés alakiságára, iktatására és utólagos hozzáférhetőségére vonatkozó előzetes tájékoztatás 

A szerződéskötés nyelve a magyar. A Felek megállapodnak, hogy egymással elsődlegesen írásban kommunikálnak. A Felek kizárólag a levél formában postai úton, valamint az e-mailes úton történő kommunikációt tekintik írásbelinek. A Hobby Horgászcentrum Webáruházban leadott megrendelések (elektronikus megrendelőlapok) nem írásban, hanem ráutaló magatartás (egy ikonra klikkelés) formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek A Rubel és Társa Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy kizárólag az info@hobbyhorgaszcentrum.hu e-mailcímre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak. A Felek megállapodnak, hogy jognyilatkozataikat kizárólag írásban, valamint a Honlapon biztosított egyéb elektronikus úton jogosultak megtenni, a szóban, telefonos úton megtett nyilatkozatok nem minősülnek jognyilatkozatnak. A jelen pontban meghatározottak nem érintik a Vevő arra vonatkozó jogát, hogy az Rubel és Társa Kft. telefonos ügyfélszolgálatával (a továbbiakban: ”Ügyfélszolgálat”) felvegye a kapcsolatot, és onnan tájékoztató jellegű információkat kérjen. Az Ügyfélszolgálat által szóban adott tájékoztatás ugyanakkor nem minősül az Rubel és Társa Kft. által tett jognyilatkozatnak.  Az Hobby Horgászcentrum Webáruházban megvételre kínált termékek értékesítése kizárólag fogyasztók és gazdasági társaságok, mint végfelhasználók részére történik, kivéve azon viszonteladó partnereknél, ahol külön szerződésben kerül aláírásra, ezáltal elfogadásra, mint lehetőség. Az termékek kereskedelmi újra, illetve továbbértékesítése nem engedélyezett. Az Hobby Horgászcentrum Webáruház ebből következően fenntartja a jogot arra, hogy ne fogadjon el olyan szerződéses ajánlatot, amelynél gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy kereskedelmi újra-, illetve továbbértékesítés céljából történt az ajánlattétel. A szerződés iktatásra nem kerül, továbbá a szerződés esetleges utólagos hozzáférhetősége sem lehetséges.

Vételár, fizetési feltételek:
Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára forintban, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is, amennyiben Ön lakossági vásárló. A termékek mellett szereplő vételárak biztosan nem változnak meg a megrendelés leadása és az árucikkek kézhezvétele közötti időszakban, Ön tehát azt az árat fizeti, amelyet megrendeléskor lát az oldalon. A vételár kiegyenlítése az alábbi módokon történhet, ezek között szabadon kiválaszthatja, hogy az Ön számára melyik a legkényelmesebb:
- Magyarország területén a futárszolgálatnak készpénzben,
-Az üzletben átvett csomagot készpénzel vagy bankártyával

-Előre utalással  (csak megfelelő egyeztetés után)


Felelősség korlátozása:
Webshopom webshop nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

  • - Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja Önt, hogy csatlakozzon a Webshopom webshop weboldalára, ott megrendelést adjon le.
  • - Az Ön számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

          -Kiskorú, vagy cselekvőképességében korlátozott személy csak törvényes képviselője beleegyezésével veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Ezen beleegyezés megszerzése a cselekvőképességében korlátozott személy felelőssége és feladata. Webáruháznak nem feladata és nincs is rá lehetősége, hogy tudja ill. kiderítse ki van az online tranzakciók során a felhasználói oldalon, ezért ennek felelőssége kizárólag a Vásárlót terheli.
Kérjük Önt, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és úgynevezett férgek ellen.

Panaszkezelési eljárás

 Ha Vevő az őt megillető kellékszavatossági igényét vagy a Fogyasztó az őt megillető jótállási vagy kellékszavatossági igényét kívánja érvényesíteni a Rubel és Társa Kft.-vel szemben, a Vevő, illetve a Fogyasztó (a Vevő és a Fogyasztó a jelen fejezet alkalmazásában a továbbiakban: ”Bejelentő”) a jelen fejezetben foglaltak szerint kötelesek eljárni.  A Bejelentő az általa érvényesíteni kívánt igényt  minden munkanap 8:00 – 17:00 óráig 06-72-314-773 telefonszámára történő bejelentésével, elektronikus úton az info@hobbyhorgaszcentrum.hu e-mail címre írt e-maillel teheti meg,  Bejelentő a Formanyomtatvány kitöltése után. A Bejelentő tudomásul veszi, hogy a panasz bejelentéséhez az online formanyomtatvány kitöltése nem kötelező.   A Rubel és Társa Kft. a Fogyasztó által tett nyilatkozatról jegyzőkönyvet (a továbbiakban: ”Jegyzőkönyv”) vesz fel. A Jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a Jegyzőkönyvben rögzített adatainak a vonatkozó 19/2014. (IV. 29.) 1 6 NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; a Fogyasztó és a Rubel és Társa Kft. közötti Szerződés keretében eladott Termék megnevezését, Vételárát; a Szerződés Rubel és Társa Kft. általi teljesítésének időpontját; a hiba bejelentésének időpontját; a hiba leírását; szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Rubel és Társa Kft. a panaszt a panasz bejelentését követő 48, azaz negyvennyolc órán belül vizsgálja ki és a vizsgálat eredményéről e-mailben értesíti a Vevőt ( a bejelentés kivizsgálása kitolódik a hétvégével, amennyiben hétvégén került bejelentésre). A 48 óra számításánál kizárólag a munkanapok számítódnak. Telefonon vagy e-mailen keresztül történő bejelentés esetén a Jegyzőkönyvet a Rubel és Társa Kft. adja ki. Ha a bejelentő a panaszt Formanyomtatvány kitöltésével közölte a Rubel és Társa Kft.-vel, a Rubel és Társa Kft. a jegyzőkönyvet a Formanyomtatványban foglaltak szerinti tölti ki.  Ha a Rubel és Társa Kft. a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a Rubel és Társa Kft. megadja. A Rubel és Társa Kft. a Jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja. A felvett Jegyzőkönyvet a Rubel és Társa Kft. egy évig megőrzi.  A Vevő a Termék hibájának fennállását a Rubel és Társa Kft. kérésére személyesen is kötelezhető bizonyításra Rubel és Társa Kft. köteles a székhelyén közzétenni a vásárlók könyvét (a továbbiakban: ”Vásárlók könyve”). A Vásárlók könyve nyomdai úton előállított, legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretű lapot tartalmazó nyomtatvány. A Vásárlók könyve tartalmazza a Rubel és Társa Kft. nevét, címét székhelyét, valamint cégjegyzékszámát és a Vásárlók könyve használatba vételének időpontját. A Vevő jogosult a Vásárlók könyvébe a Rubel és Társa Kft. kereskedelmi gyakorlatára vonatkozó panaszt írni. Rubel és Társa Kft. köteles a panaszra a Vevőnek a Vevő által a Vásárlók könyvében megadott értesítési címére a panasznak a Vásárlók könyvébe történő bejegyzésétől számított 30, azaz harminc napon belül választ küldeni. 

 A 30 NAPOS VISSZAVÁSÁRLÁSI GARANCIÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

Rubel és Társal Kft. vállalja, hogy a Terméknek a Fogyasztó általi kézhezvételétől számított 30, azaz harminc napon belül a Terméket a Fogyasztó erre vonatkozó egyoldalú nyilatkozata esetén visszavásárolja a Fogyasztótól (a továbbiakban: ”30 napos visszavásárlási garancia”). A 30 napos visszavásárlási garancia alapján a Fogyasztó jogosult a gyári csomagolású, bontatlan és sérülésektől mentes, a Fogyasztó által nem használt Terméket saját költségén visszavinni, vagy visszaküldeni  Rubel és Társa Kft.-nek, azzal, hogy a Fogyasztónak a Terméket legkésőbb a Termék átvételét követő 30., azaz harmincadik nap 17:00 órájáig kell eljuttatnia a Rubel és Társa KFt részére  A 30 napos visszavásárlási garancia nem terjed ki az alábbi Termékekre: akkumulátorok és elemek, ha azok csomagolása nem zárja ki az esetleges használatot. Nem vonatkozik a 30 napos visszavásárlási garancia és így a Rubel és Társa Kft. jogosult megtagadni azon Termék visszavételét, amelynek visszavételére a jelen pontban foglalt határidőn túl és/vagy a jelen pontban foglaltaknak nem megfelelő Termék és/vagy az egyértelműen a Fogyasztónak vagy harmadik személynek felróhatóan keletkezett hiba, hiány vagy sérülés és/vagy a Kizárt termékek esetében kerülne sor.  Ha a Fogyasztó a jelen fejezetben meghatározott feltételeknek megfelelően él a 30 napos visszavásárlási garanciával, a Rubel és Társa Kft. köteles a Terméket visszavenni és a Fogyasztónak a Termék vételárával megegyező összeget banki átutalással vagy személyes ügyintézés során készpénzben kifizetni a Termék a Rubel és Társa Kft. általi visszavételét követő 30, azaz harminc napon belül. A 30 napos visszavásárlási garancia nem érinti a Fogyasztónak a jelen ÁSZF 5.3 pontjában meghatározott 30 napos elállási jogát. 

 

Kérjük jól olvashatóan, nyomtatottan töltse ki az őrlapot!

 

Kérelmezı/képviselıneve:

…………......................................................................................................................................

Kérelmezı/képviselılakcíme (Kérjük jelöljön meg e-mail címet, telefax számot vagy

telefonszámot is!):

…………......................................................................................................................................

…………......................................................................................................................................

A kérelemmel érintett vállalkozás neve, székhelye, telefonszáma, egyéb elérhetısége:

……………………………………………………………………………………………………………

A feltételezett jogsértéssel érintett üzlet címét vagy a kifogásolt magatartás elkövetésének helye:

……………………………………………………………………………………………………………

A kérelem tárgya, tartalma (a beadvány tárgyának rövid leírása):

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………..........................................................

......................................................................................................................................................................

...........................................................................

A hatóság döntésére irányuló kifejezett kérelem:

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Jegyzék a csatolt bizonyítékokról, dokumentumokról:

………………………………………………………...........................................................................................

.................................................................................................................................

Kelt: .............................................., ..............................................

..............................................

Kérelmezı/Képviselıaláírása
Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg vevőszolgálatunkat a info@hobbyhorgaszcentrum.hu címen vagy a 72-314-773 telefonon.


©2015 Built by WebshopHun